مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: کیارش قزوینی, علی صادقیان, رضا ریحانی, محمود باقری, محبوبه دربان حسینی, نسرین امیدوار, رعنا رفعت
کلیدواژه ها :
: 17508
: 39
: 0
ایندکس شده در :
در این گزارش یک پسر 16 ساله با عفونت محل زخم جراحی که در اثر تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان پا و از بینرفتن بافت نرم ساق پا شده بود، معرفی میشود. پس از کشت از محل زخم، باکتری اسینتوباکتر بومانی جداسازی و شناسایی شد و چندین بار تلاش درمانی امپریکال بیمار با آنتیبیوتیکهای متعدد، بینتیجه ماند.
نویسندگان: شهریار اقتصادی, سعید ثمره
کلیدواژه ها : نوجوانان تصوير ذهني بدن - نمايه توده بدن - بسامد مصرف غذايي
: 9042
: 173
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف : در نوجوانان تصوير ذهني نامطلوب يا عدم رضايت از وزن و ابعاد بدن، احتمال رفتارهاي مخاطره آميز از نظر سلامتي، مانند رژيمهاي غذايي نادرست و در نتيجه دريافت ناكافي مواد مغذي را افزايش مي دهد. عوامل متعددي در شكل گيري تصوير ذهني مؤثر كه شناخت آنها در هر جامعه اي براي برنامه ريزي صحيح و ترويج رفتارهاي تغذيه اي مناسب اهميت دارد. مطالعه حاضر، با هدف ارزيابي تصوير ذهني بدن در نواجوانان دختر و پسر شهر تهران و ارتباط آن با الگوي مصرف غذايي، وضعيت وزن و فعاليت بدني آنها انجام شد.

مواد و روشها : تعداد 894 دختر و پسر دانش آموز 14 تا 18 ساله (98/0 ؟ 96/15) در پايه هاي اول تا سوم دبيرستانها شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه اي خود اجرا بود كه توسط آن وضعيت جمعيتي اجتماعي، تصوير ذهني بدن، بسامد مصرف غذايي و ميزان فعاليت بدني نمونهها مورد ارزيابي قرار گرفت. وزن و قد اندازه گيري شد و نمايه توده بدن محاسبه گرديد. براي ارزيابي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته تصوير ذهني بدن، از تحليل رگرسيون لجستيك استفاده شد.

يافتهها : بر اساس نمايه توده بدن، ميزان اضافه وزن / چاقي در دختران و پسران به ترتيب 14 و 6/13 و ميزان كم وزني 12 و 26 درصد برآورد شد. تصوير ذهني غير واقعي از وزن خويش در نوجوانان با وزن متناسب بيش از ساير گروههاي وزني مشاده شد ، بطوريكه در دختران اين گروه، 21% خود را چاق و 22% كم وزن مي دانستند و در پسران اين گروه فراواني اين تلقيها بترتيب 10 و 23 درصد بود (001/0 > P). سابقه اقدام براي كنترل وزن در دختران كم وزن و چاق و در پسران چاق به طرز معني داري بيش از ساير همجنسان ايشان بود. در بين متغيرهاي مورد بررسي، جنسيت مؤنث (52/1 = or)، كم وزن بودن (44/5 = OR)، داشتن اضافه وزن (96/11 = OR)، نداشتن ورزشي منظم (49/1 = OR) و سابقه اقدام براي كنترل وزن (73/2 = OR) از عوامل پيشگويي كننده احتمال داشتن تصوير ذهني نامطلوب از وزن بدن بودند.

نتيجه گيري و توصيهها : تصوير ذهني نامطلوب يا عدم رضايت از وزن خويش در بين نوجوانان مورد مطالعه تطور نسبي رايج مي باشد. اين امر مي تواند بر رفتارهاي تغذيهاي – بهداشتي آنان تأثير بگذارد. ترويج مفاهيم صحيح وزن مناسب و عوامل مؤثر بر آن و توجه به اين مسأله در برنامه ريزي هاي آموزشي براي اين گروه سني حائز اهميت است.

نویسندگان: Nasrin Omidvar, Bahram Soleymani , Anahita Houshiarrad , Firoozeh Sajjadi , Maryam Maghroon , نوشین محمدی فرد , نسرین امیدوار, بهرام سلیمانی , فیروزه سجادی , مریم مقرون , آناهیتا هوشیارراد
کلیدواژه ها :
: 9044
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: پروین میرمیران, نسرین امیدوار, فریدون عزیزی, سسسس سسس, زینت السادات موسویانی, سیدمحمد بهبانی, محمدرضا زالی, صفوی نائینی سیدعباس, محسن وزیرنظامی, علی بافقی, غلام رضا حیدری, هومن شریفی, عزیزاله عباسی دزفولی, محمدحسین جبارپوربنیادی, ابوالقاسم دانشورکاخکی, مصطفی حسینی, رضا راست منش, مهرداد عرب, محمدرضا فتح العلومی, سعید فلاح تفتی, محمدرضا مسجدی, ساویز پژوهان, شجیعه نجارصفری, سیدمهدی سیدین اردبیلی
کلیدواژه ها : آگاهي تغذيه اي - نگرش تغذيه اي - نمايه توده بدن - ليپيدهاي سرم
: 30731
: 425
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: شيوع بالاي بيماري هاي غيرواگير و عوامل خطرساز آنها، انجام مداخله اي تغذيه اي جهت پيشگيري ازاين بيماريها را ضروري ساخته است. مطالعه حاضر با هدف فراهم آوردن داده هاي پايه اي در زمينه آگاهي، نگرش و عملكرد شهرنشينان تهراني در مورد تغذيه و رابطه آن با عوامل خطرساز بيماري هاي عمده غيرواگير، طي سال هاي 81-1380 به انجام رسيد. مواد و روشها: اين مطالعه به روش مقطعي در قالب مرحله دوم طرح «مطالعه قند و ليپيد تهران» انجام گرفت. نمونه ها 826 نفر شامل: 457 زن و 369 مرد با محدوده سني 70-20 سال، كه به طور تصادفي از نمونه هاي مطرح قند و ليپيد انتخاب شدند. جهت ارزيابي آگاهي، نگرش و عملكرد از پرسشنامه اي، كه از محاسبه امتياز هاي بخش هاي سه گانه آن، چارك امتيازي به صورت، چارك اول به عنوان ضعيف، چارك دوم و سوم به عنوان متوسط و چارك آخر به عنوان مطلوب كدگذاري شد. داده ها بيوشيميايي شامل قندخون ناشتا، غلظت كلسترول، تري گليسريد و -DHL كلسترول با روش هاي استاندارد اندازه گيري و غلظت -LDL كلسترول محاسبه و نمايه توده بدني (BMI) با اندازه گيري قد و وزن بدست آمد. براي تعيين وجود رابطه ميان آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي افراد مورد بررسي با جنس، سن و ميزان تحصيلات از آزمون آماري Chi-square و با نمايه توده بدني، سطوح ليپيد و ليپوپروتئين ها از همبستگي اسپيرمن استفاده شد. براي بررسي تفاوت اين متغييرها در ميان گروه هاي سني، جنسي، تحصيلي و نيز گروه هاي طبيعي، مرزي و غيرطبيعي كلسترول تام، -LDL كلسترول، تري گلسيريد و BMI از آزمون آماري Kruakal-Wallis استفاده گرديد. در تمام موارد مرز معني دار به صورت P<0.05 تعريف شد. يافته ها: در اين تحقيق آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي به 3 حالت: مطلوب، متوسط و ضعيف تقسيم بندي شد. نتايج در مورد آگاهي 26.5، 52.7 و 20.8 درصد، در مورد نگرش 27.6، 48.9 و 23.5 درصد و در مورد عملكرد 27.4، 51.7 و 20.9 درصد محاسبه شد. ميزان آگاهي افراد 50-30 سال در مقايسه با گروه هاي سني بالاتر، بيشتر بود (P<0.01). ميزان آگاهي افراد با سطح تحصيلات رابطه مستقيم داشت و افراد بي سواد و كم سواد نگرش ضعيف تري نسبت به ساير گروه ها داشتند (P<0.001). ولي عملكرد آنها در حوزه هاي مصرف چربي و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي- عروقي از دارندگان مدرك راهنمايي با ديپلم بهتر بود (P<0.001). عملكرد افراد متاهل نسبت به افراد مجرد، بهتر بود (P<0.001) و اين تفاوت پس از تعديل براي سن از بين رفت. سطح كلسترول تام و -LDL كلسترول با عملكرد تغذيه اي رابطه مستقيم داشتr=0.22) ،(P<0.01 . عملكرد افراد داراي سطح تري گلسيريد حد مرزي، بهتر از افراد طبيعي بود. افراد چاق عملكرد تغذيه اي مطلوب تري نسبت به افراد داراي اضافه وزن و يا وزن طبيعي داشتند و در ضمن نگرش افراد داراي اضافه وزن نسبت به افراد داراي وزن طبيعي بهتر بود .(P<0.001) نتيجه گيري و توصيه ها: سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل و وضعيت سلامتي از جمله مواردي هستند كه مي توانند در آگاهي، نگرش و عملكرد افراد تاثير بگذراند. لذا لزوم از روش هاي مختلف جهت بهبود عملكرد تغذيه اي جامعه با در نظر گرفتن عوامل موثر برآن، ضروري به نظر مي رشد.