مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: شهریار اقتصادی, سعید ثمره
کلیدواژه ها : نوجوانان تصوير ذهني بدن - نمايه توده بدن - بسامد مصرف غذايي
: 9727
: 173
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف : در نوجوانان تصوير ذهني نامطلوب يا عدم رضايت از وزن و ابعاد بدن، احتمال رفتارهاي مخاطره آميز از نظر سلامتي، مانند رژيمهاي غذايي نادرست و در نتيجه دريافت ناكافي مواد مغذي را افزايش مي دهد. عوامل متعددي در شكل گيري تصوير ذهني مؤثر كه شناخت آنها در هر جامعه اي براي برنامه ريزي صحيح و ترويج رفتارهاي تغذيه اي مناسب اهميت دارد. مطالعه حاضر، با هدف ارزيابي تصوير ذهني بدن در نواجوانان دختر و پسر شهر تهران و ارتباط آن با الگوي مصرف غذايي، وضعيت وزن و فعاليت بدني آنها انجام شد.

مواد و روشها : تعداد 894 دختر و پسر دانش آموز 14 تا 18 ساله (98/0 ؟ 96/15) در پايه هاي اول تا سوم دبيرستانها شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه اي خود اجرا بود كه توسط آن وضعيت جمعيتي اجتماعي، تصوير ذهني بدن، بسامد مصرف غذايي و ميزان فعاليت بدني نمونهها مورد ارزيابي قرار گرفت. وزن و قد اندازه گيري شد و نمايه توده بدن محاسبه گرديد. براي ارزيابي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته تصوير ذهني بدن، از تحليل رگرسيون لجستيك استفاده شد.

يافتهها : بر اساس نمايه توده بدن، ميزان اضافه وزن / چاقي در دختران و پسران به ترتيب 14 و 6/13 و ميزان كم وزني 12 و 26 درصد برآورد شد. تصوير ذهني غير واقعي از وزن خويش در نوجوانان با وزن متناسب بيش از ساير گروههاي وزني مشاده شد ، بطوريكه در دختران اين گروه، 21% خود را چاق و 22% كم وزن مي دانستند و در پسران اين گروه فراواني اين تلقيها بترتيب 10 و 23 درصد بود (001/0 > P). سابقه اقدام براي كنترل وزن در دختران كم وزن و چاق و در پسران چاق به طرز معني داري بيش از ساير همجنسان ايشان بود. در بين متغيرهاي مورد بررسي، جنسيت مؤنث (52/1 = or)، كم وزن بودن (44/5 = OR)، داشتن اضافه وزن (96/11 = OR)، نداشتن ورزشي منظم (49/1 = OR) و سابقه اقدام براي كنترل وزن (73/2 = OR) از عوامل پيشگويي كننده احتمال داشتن تصوير ذهني نامطلوب از وزن بدن بودند.

نتيجه گيري و توصيهها : تصوير ذهني نامطلوب يا عدم رضايت از وزن خويش در بين نوجوانان مورد مطالعه تطور نسبي رايج مي باشد. اين امر مي تواند بر رفتارهاي تغذيهاي – بهداشتي آنان تأثير بگذارد. ترويج مفاهيم صحيح وزن مناسب و عوامل مؤثر بر آن و توجه به اين مسأله در برنامه ريزي هاي آموزشي براي اين گروه سني حائز اهميت است.

نویسندگان: کیارش قزوینی, علی صادقیان, رضا ریحانی, محمود باقری, محبوبه دربان حسینی, نسرین امیدوار, رعنا رفعت
کلیدواژه ها :
: 18650
: 39
: 0
ایندکس شده در :
در این گزارش یک پسر 16 ساله با عفونت محل زخم جراحی که در اثر تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان پا و از بینرفتن بافت نرم ساق پا شده بود، معرفی میشود. پس از کشت از محل زخم، باکتری اسینتوباکتر بومانی جداسازی و شناسایی شد و چندین بار تلاش درمانی امپریکال بیمار با آنتیبیوتیکهای متعدد، بینتیجه ماند.
نویسندگان: Nasrin Omidvar, Bahram Soleymani , Anahita Houshiarrad , Firoozeh Sajjadi , Maryam Maghroon , نوشین محمدی فرد , نسرین امیدوار, بهرام سلیمانی , فیروزه سجادی , مریم مقرون , آناهیتا هوشیارراد
کلیدواژه ها :
: 9649
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: احمدرضا درستی, نسرین امیدوار, بهرام رشیدخانی
کلیدواژه ها : کوتاه قدی - اضافه وزن - کودکان دبستانی - اجتماعي - جمعيتي
: 12959
: 12
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: پديده گذر تغذيهاي در كشورهاي در حال توسعه باعث شده است كه كوتاهقدي و اضافه وزن به طور همزمان در اين كشورها وجود داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع كوتاه قدي همزمان با اضافه وزن و ارتباط آن با مشخصات اجتماعي- جمعيتي والدين در كودكان دبستاني شهر خوي انجام گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي و تحليلي در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 4400 دانشآموز در محدوده سني 6 تا 12 سال به روش نمونهگيريِ تصادفيِ طبقه بندي شده انتخاب شدند. در مرحله دوم، به طور تصادفي تعداد 54 دانشآموز كه بر اساس استاندارد CDC 2000 به طور همزمان دچار اضافه وزن ( BMI ≥ صدك 85) و كوتاهقدي (صدك قدي ≤ 15) بودند، به عنوان گروه مورد 115 دانشآموز كه دچار اضافه وزن و كوتاه قدي نبودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دانشآموزان گروه مورد و شاهد از لحاظ سن، جنس و دبستان با هم تطبيق داده شدند. وضعيت اجتماعي– جمعيتي خانواده طي مصاحبه با مادران دانشآموزان تعيين شد.يافتهها: بررسي وضعيت تنسنجي نمونه ها نشان داد كه 4/15% داراي اضافه وزن، 5/19% كوتاه قد و 2/1% به طور همزمان دچار كوتاه قدي و اضافه وزن بودند. گروههاي مورد و شاهد از نظر سن، قد، تحصيلات و شغل والدين، BMI پدر و سابقه خانوادگي ديابت تفاوت معنيداري با هم نداشتند. در مدل رگرسيون لجستيك، بعد از تعديل اثر ساير متغيرها سابقه كوتاه قدي در خانواده در مقايسه با نداشتن سابقه كوتاه قدي (05/0> ; P2/2 = OR)، BMI مادر بزرگتر يا مساوي 30 در مقايسه با BMI كوچكتر از 30 (01/0>; P8/2 = OR) و داشتن منزل استيجاري/سازماني در مقايسه با صاحب خانه بودن (05/0 >; P3/2 = OR) با وضعيت كوتاه قدي- اضافه وزن ارتباط مثبت داشتند.نتيجه گيري: كوتاهقدي در دانشآموزان دبستاني شهر خوي شايعتر از اضافه وزن بود و با عوامل ژنتيكي، محيطي و اقتصادي مرتبط است. انجام مطالعات آينده نگر براي تأييد اين ارتباطات و يافتن رابطه علت و معلولي مورد نياز است.