مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: داود شجاعی زاده, سید رضا مجد زاده, آرش رشیدیان, نسرین امیدوار
کلیدواژه ها : نظريه رفتار برنامهريزي شده - ميانوعده کمارزش - نوجوانان - رويکرد ترکيبي
: 13414
: 20
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: مصرف روزافزون ميانوعدههاي كمارزش در ميان نوجوانان با پيامدهاي منفي سلامتي همراه است. اين مطالعه با هدف شناسايي تعيين كنندههاي مصرف ميانوعدههاي كمارزش توسط دختران نوجوان با استفاده از يك رويكرد تركيبي و بر پايه نظريه رفتار برنامهريزي شده انجام شد. مواد و روشها: جمعيت مورد مطالعه دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 14 شهر تهران بود. مطالعه كيفي از نوع پديده شناسي بود و دادهها از طريق 9 جلسه بحث گروهي متمركز جمعآوري شد. به اين منظور 90 دانشآموز با استفاده از نمونهگيري سيستماتيك انتخاب شدند. پس از اخذ رضايت والدين بر اساس يك راهنماي سؤالات مبتني بر نظريه رفتار برنامهريزي شده، جلسات در محل مدرسه تشكيل شد. براي تحليل دادهها از روشframework استفاده شد. بخش كمّي شامل يك مطالعه مقطعي بود كه 790 دانشآموز 12 تا 15 ساله از 10 مدرسه در آن حضور داشتند. نمونهها بر اساس روش نمونهگيري خوشهاي طبقهاي تصادفي شده انتخاب شدند. سنجش ها شامل اندازهگيري سازههاي نظريه و بسامد مصرف ميان وعده ها بود. داده هاي بخش كمّي با استفاده از آناليز رگرسيون چند گانه انجام شد.يافتهها: نتايج هر دو روش نشان داد كه نوجوانان طي فرايند انتخاب نوع ميانوعدهها، همزمان از عوامل چندگانه و در برخي موارد متضاد تأثير ميگيرند. مزه مهمترين عامل تأثيرگذار بر نگرش نوجوانان نسبت به ميانوعدههاي كمارزش بود. عامل دسترسي آسان، عادت، ترجيح مزه و آگاهي به عنوان پيشبيني كنندههاي معنيدار كنترل رفتاري شناسايي شدند(05/0>P). در بخش كيفي، دوستان و همسالان و در مطالعه كمّي، والدين به عنوان مؤثرترين افراد تأثيرگذار معرفي شدند.نتيجه گيري: در اين مطالعه، عوامل مرتبط با مصرف ميانوعدهها در نوجوانان با استفاده از رويكرد تركيبي شناسايي شدند. كاربرد اين عوامل در طراحي مداخلات كاهش مصرف ميان وعده هاي كمارزش ميتواند مفيد باشد.
نویسندگان: احمدرضا درستی, نسرین امیدوار, بهرام رشیدخانی
کلیدواژه ها : کوتاه قدی - اضافه وزن - کودکان دبستانی - اجتماعي - جمعيتي
: 12975
: 12
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: پديده گذر تغذيهاي در كشورهاي در حال توسعه باعث شده است كه كوتاهقدي و اضافه وزن به طور همزمان در اين كشورها وجود داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع كوتاه قدي همزمان با اضافه وزن و ارتباط آن با مشخصات اجتماعي- جمعيتي والدين در كودكان دبستاني شهر خوي انجام گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي و تحليلي در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 4400 دانشآموز در محدوده سني 6 تا 12 سال به روش نمونهگيريِ تصادفيِ طبقه بندي شده انتخاب شدند. در مرحله دوم، به طور تصادفي تعداد 54 دانشآموز كه بر اساس استاندارد CDC 2000 به طور همزمان دچار اضافه وزن ( BMI ≥ صدك 85) و كوتاهقدي (صدك قدي ≤ 15) بودند، به عنوان گروه مورد 115 دانشآموز كه دچار اضافه وزن و كوتاه قدي نبودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دانشآموزان گروه مورد و شاهد از لحاظ سن، جنس و دبستان با هم تطبيق داده شدند. وضعيت اجتماعي– جمعيتي خانواده طي مصاحبه با مادران دانشآموزان تعيين شد.يافتهها: بررسي وضعيت تنسنجي نمونه ها نشان داد كه 4/15% داراي اضافه وزن، 5/19% كوتاه قد و 2/1% به طور همزمان دچار كوتاه قدي و اضافه وزن بودند. گروههاي مورد و شاهد از نظر سن، قد، تحصيلات و شغل والدين، BMI پدر و سابقه خانوادگي ديابت تفاوت معنيداري با هم نداشتند. در مدل رگرسيون لجستيك، بعد از تعديل اثر ساير متغيرها سابقه كوتاه قدي در خانواده در مقايسه با نداشتن سابقه كوتاه قدي (05/0> ; P2/2 = OR)، BMI مادر بزرگتر يا مساوي 30 در مقايسه با BMI كوچكتر از 30 (01/0>; P8/2 = OR) و داشتن منزل استيجاري/سازماني در مقايسه با صاحب خانه بودن (05/0 >; P3/2 = OR) با وضعيت كوتاه قدي- اضافه وزن ارتباط مثبت داشتند.نتيجه گيري: كوتاهقدي در دانشآموزان دبستاني شهر خوي شايعتر از اضافه وزن بود و با عوامل ژنتيكي، محيطي و اقتصادي مرتبط است. انجام مطالعات آينده نگر براي تأييد اين ارتباطات و يافتن رابطه علت و معلولي مورد نياز است.
نویسندگان: کیارش قزوینی, علی صادقیان, رضا ریحانی, محمود باقری, محبوبه دربان حسینی, نسرین امیدوار, رعنا رفعت
کلیدواژه ها :
: 18669
: 39
: 0
ایندکس شده در :
در این گزارش یک پسر 16 ساله با عفونت محل زخم جراحی که در اثر تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان پا و از بینرفتن بافت نرم ساق پا شده بود، معرفی میشود. پس از کشت از محل زخم، باکتری اسینتوباکتر بومانی جداسازی و شناسایی شد و چندین بار تلاش درمانی امپریکال بیمار با آنتیبیوتیکهای متعدد، بینتیجه ماند.
نویسندگان: Nasrin Omidvar, Bahram Soleymani , Anahita Houshiarrad , Firoozeh Sajjadi , Maryam Maghroon , نوشین محمدی فرد , نسرین امیدوار, بهرام سلیمانی , فیروزه سجادی , مریم مقرون , آناهیتا هوشیارراد
کلیدواژه ها :
: 9671
: 0
: 0
ایندکس شده در :